لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

One Punch Man - فصل دوم

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال : 2019
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian One.Punch.Man.Season02.All.Episodes.Web-DL   SuRouSH_AbG
►► NightMovie.Co | سـروش و حسام‌الدین | تـمـام فـصـل دُوم ◄█  
Farsi/Persian One.Punch.Man.Season02.All.Episodes.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
►► NightMovie.Co | سـروش و حسام‌الدین | تـمـام فـصـل دُوم ◄█  
Farsi/Persian One.Punch.Man.Season02.All.Episodes.Fa   SuRouSH_AbG
►► NightMovie.Co | سـروش و حسام‌الدین | تـمـام فـصـل دُوم ◄█  
Farsi/Persian One.Punch.Man.Season02.All.Episodes.Erai-raws   SuRouSH_AbG
►► NightMovie.Co | سـروش و حسام‌الدین | تـمـام فـصـل دُوم ◄█  
Farsi/Persian One.Punch.Man.Season02.All.Episodes.Crunchyroll   SuRouSH_AbG
►► NightMovie.Co | سـروش و حسام‌الدین | تـمـام فـصـل دُوم ◄█  
Farsi/Persian One.Punch.Man.Season02.All.Episodes.720p.x265   SuRouSH_AbG
►► NightMovie.Co | سـروش و حسام‌الدین | تـمـام فـصـل دُوم ◄█  
Farsi/Persian One.Punch.Man.Season02.All.Episodes.720p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
►► NightMovie.Co | سـروش و حسام‌الدین | تـمـام فـصـل دُوم ◄█  
Farsi/Persian One.Punch.Man.Season02.All.Episodes.720p   SuRouSH_AbG
►► NightMovie.Co | سـروش و حسام‌الدین | تـمـام فـصـل دُوم ◄█  
Farsi/Persian One.Punch.Man.Season02.All.Episodes.480p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
►► NightMovie.Co | سـروش و حسام‌الدین | تـمـام فـصـل دُوم ◄█  
Farsi/Persian One.Punch.Man.Season02.All.Episodes.1080p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
►► NightMovie.Co | سـروش و حسام‌الدین | تـمـام فـصـل دُوم ◄█  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S2 - 12 Web-dl All   LodFilm1
★ ازائه دیگری از دیانا و ایمان هیستگر ★ | ★Telegram.meLodFilm ★ | لود فیلم تقدیم میکند  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S2 - 12 720p x265   LodFilm1
★ ازائه دیگری از دیانا و ایمان هیستگر ★ | ★Telegram.meLodFilm ★ | لود فیلم تقدیم میکند  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S2 - 08 Web-dl All Quality   myanimes
ترجمه شده توسط وبسایت مای انیمه @myanimes  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S2 - 08 Erai-raws.FULLHD   LodFilm1
★ ازائه دیگری از دیانا و ایمان هیستگر ★ | ★Telegram.meLodFilm ★ | لود فیلم تقدیم میکند  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S2 - 08 Erai-raws   myanimes
ترجمه شده توسط وبسایت مای انیمه @myanimes  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S2 - 08 720p x265   myanimes
ترجمه شده توسط وبسایت مای انیمه @myanimes  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S2 - 08 [720P]   myanimes
ترجمه شده توسط وبسایت مای انیمه @myanimes  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S2 - 08 [480P]   myanimes
ترجمه شده توسط وبسایت مای انیمه @myanimes  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S2 - 08 [1080P]   myanimes
ترجمه شده توسط وبسایت مای انیمه @myanimes  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E12.x265   LodFilm1
★ ازائه دیگری از دیانا و ایمان هیستگر ★ | ★Telegram.meLodFilm ★ | لود فیلم تقدیم میکند  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E12.x265   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E12.Web-DL   Hessamedean.Nora
█► حـسـام‌الـدیـن | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E12.Fa   Hessamedean.Nora
█► حـسـام‌الـدیـن | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E12.Erai-raws   Hessamedean.Nora
█► حـسـام‌الـدیـن | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E12.Crunchyroll   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E12.Cleaning.Up.the.Disciple's.Mess.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► حـسـام‌الـدیـن | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E12.Cleaning.Up.the.Disciple's.Mess.Crunchyroll   Hessamedean.Nora
█► حـسـام‌الـدیـن | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E12.Cleaning.Up.the.Disciple's.Mess.720p.x265   Hessamedean.Nora
█► حـسـام‌الـدیـن | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E12.Cleaning.Up.the.Disciple's.Mess.480p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► حـسـام‌الـدیـن | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E12.Cleaning.Up.the.Disciple's.Mess.1080p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► حـسـام‌الـدیـن | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E12.720p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► حـسـام‌الـدیـن | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E12.720p   Hessamedean.Nora
█► حـسـام‌الـدیـن | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E12.480p.720p.1080p.HorribleSubs   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E12   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E11.x265   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E11.Web-DL   Hessamedean.Nora
█► حـسـام‌الـدیـن | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E11.The.Varieties.of.Pride.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► حـسـام‌الـدیـن | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E11.The.Varieties.of.Pride.Crunchyroll   Hessamedean.Nora
█► حـسـام‌الـدیـن | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E11.The.Varieties.of.Pride.720p.x265   Hessamedean.Nora
█► حـسـام‌الـدیـن | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E11.The.Varieties.of.Pride.480p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► حـسـام‌الـدیـن | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E11.The.Varieties.of.Pride.1080p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► حـسـام‌الـدیـن | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E11.Erai-raws   Hessamedean.Nora
█► حـسـام‌الـدیـن | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E11.Crunchyroll   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E11.720p.Wed-D   LodFilm1
★ دیانا و ایمان هیستگر ★ | ★Telegram.meLodFilm ★ | لود فیلم تقدیم میکند  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E11.720p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► حـسـام‌الـدیـن | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E11.720p   Hessamedean.Nora
█► حـسـام‌الـدیـن | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E11.480p.Wed-D   LodFilm1
★ دیانا و ایمان هیستگر ★ | ★Telegram.meLodFilm ★ | لود فیلم تقدیم میکند  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E11.480p.720p.1080p.HorribleSubs   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرحع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E11.1080p.Wed-D   LodFilm1
★ دیانا و ایمان هیستگر ★ | ★Telegram.meLodFilm ★ | لود فیلم تقدیم میکند  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E11   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.x265   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.Web-DL   SuRouSH_AbG
█► حـسـام‌الـدیـن و ســــروش | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.The.Encircling.Net.of.Justice.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► حـسـام‌الـدیـن و ســــروش | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.The.Encircling.Net.of.Justice.Crunchyroll   SuRouSH_AbG
█► حـسـام‌الـدیـن و ســــروش | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.The.Encircling.Net.of.Justice.720p.x265   SuRouSH_AbG
█► حـسـام‌الـدیـن و ســــروش | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.The.Encircling.Net.of.Justice.480p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► حـسـام‌الـدیـن و ســــروش | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.The.Encircling.Net.of.Justice.1080p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► حـسـام‌الـدیـن و ســــروش | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.Fa   SuRouSH_AbG
█► حـسـام‌الـدیـن و ســــروش | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.Erai-raws   SuRouSH_AbG
█► حـسـام‌الـدیـن و ســــروش | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.Crunchyroll   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.720p.Wed-DlFullHd   LodFilm1
کاری از دیانا و ایمان هیستگر | Telegram.me: LodFilm 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.720p.WEB-DL   LodFilm1
کاری از : دیانا و ایمان هیستگر | Telegram.me : LodFilm 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.720p.TV   LodFilm1
کاری از دیانا و ایمان هیستگر | Telegram.me: LodFilm 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.720p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► حـسـام‌الـدیـن و ســــروش | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.720p.HDCam   LodFilm1
کاری از دیانا و ایمان هیستگر | Telegram.me: LodFilm 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.720p.DVDRip   LodFilm1
کاری از دیانا و ایمان هیستگر | Telegram.me: LodFilm 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.720p.BlureyFullHd   LodFilm1
کاری از دیانا و ایمان هیستگر | Telegram.me: LodFilm 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.720p.Blurey   LodFilm1
کاری از دیانا و ایمان هیستگر | Telegram.me: LodFilm 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.720p   SuRouSH_AbG
█► حـسـام‌الـدیـن و ســــروش | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.480p.x265   LodFilm1
کاری از دیانا و ایمان هیستگر |Telegram.me:LodFilm 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.480p.x264   LodFilm1
کاری از دیانا و ایمان هیستگر |Telegram.me:LodFilm 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.480p.HDCam.x265   LodFilm1
کاری از دیانا و ایمان هیستگر |Telegram.me:LodFilm 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.480p.HDCam.x264   LodFilm1
کاری از دیانا و ایمان هیستگر |Telegram.me:LodFilm 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.480p.HDCam   LodFilm1
کاری از دیانا و ایمان هیستگر |Telegram.me:LodFilm 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.480p.DVDRip   LodFilm1
کاری از دیانا و ایمان هیستگر |Telegram.me:LodFilm 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.480p.BlureyFullHD.x264   LodFilm1
کاری از دیانا و ایمان هیستگر |Telegram.me:LodFilm 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.480p.BlureyFullHD   LodFilm1
کاری از دیانا و ایمان هیستگر |Telegram.me:LodFilm 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.480p.Blurey   LodFilm1
کاری از دیانا و ایمان هیستگر |Telegram.me:LodFilm 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.480p.720p.1080p.HorribleSubs   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.480p   LodFilm1
کاری از دیانا و ایمان هیستگر |Telegram.me:LodFilm 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.4800p.WEB-DL   LodFilm1
کاری از دیانا و ایمان هیستگر | Telegram.me: LodFilm 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.1080pHdCam.x265   LodFilm1
کاری از : دیانا و ایمان هیستگر | Telegram.me : LodFilm 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.1080pDVDRip.x26   LodFilm1
کاری از : دیانا و ایمان هیستگر | Telegram.me : LodFilm 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.1080p.wed-dlx265   LodFilm1
کاری از : دیانا و ایمان هیستگر | Telegram.me : LodFilm 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.1080p.Wed-DlFullHd   LodFilm1
کاری از دیانا و ایمان هیستگر | Telegram.me: LodFilm 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.1080p.Wed-DL.x265   LodFilm1
کاری از دیانا و ایمان هیستگر | Telegram.me: LodFilm 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.1080p.WEB-DL   LodFilm1
کاری از : دیانا و ایمان هیستگر | Telegram.me : LodFilm 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.1080p.HDCam   LodFilm1
کاری از : دیانا و ایمان هیستگر | Telegram.me : LodFilm 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.1080p.DVDRip   LodFilm1
کاری از : دیانا و ایمان هیستگر | Telegram.me : LodFilm 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.1080p.BlurayFullHd   LodFilm1
کاری از : دیانا و ایمان هیستگر | Telegram.me : LodFilm 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10.1080p   LodFilm1
کاری از : دیانا و ایمان هیستگر | Telegram.me : LodFilm 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E10   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E09.x265   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E09.Web-DL   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E09.The.Ultimate.Dilemma.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E09.The.Ultimate.Dilemma.Crunchyroll   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E09.The.Ultimate.Dilemma.720p.x265   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E09.The.Ultimate.Dilemma.480p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E09.The.Ultimate.Dilemma.1080p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E09.Fa   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E09.Erai-raws   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E09.Crunchyroll   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E09.720p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E09.720p   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E09.480p.720p.1080p.HorribleSubs   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در لیران 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E08.x265   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E08.Web-DL   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E08.The.ِStrong.Ones.Fight.Back.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E08.The.ِStrong.Ones.Fight.Back.Crunchyroll   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E08.The.ِStrong.Ones.Fight.Back.720p.x265   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E08.The.ِStrong.Ones.Fight.Back.480p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E08.The.ِStrong.Ones.Fight.Back.1080p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E08.One Punch Man.1080p.BDRip.Dual Audio.x265.AniDL   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E08.Fa   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E08.Erai-raws   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E08.Crunchyroll   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E08.720p.x265.soulreaperzone   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E08.720p.WeB.AniDL   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E08.720p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E08.720p.HD.&.1080p.FullHD.x264.soulreaperzone   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E08.720p.1080p.Erai-raws   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E08.720p   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E08.480p.SD.x264.soulreaperzone   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E08.480p.BD.Dual Audio.AniDL   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E08.480p.720p.1080p.HorribleSubs   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E08.1080p.x265.WEBrip.AniDL   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E08   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E07.x265   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E07.Web-DL   Hessamedean.Nora
█► حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E07.The.Class.S.Heroes.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E07.The.Class.S.Heroes.Crunchyroll   Hessamedean.Nora
█► حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E07.The.Class.S.Heroes.720p.x265   Hessamedean.Nora
█► حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E07.The.Class.S.Heroes.480p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E07.The.Class.S.Heroes.1080p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E07.One Punch Man.1080p.BDRip.Dual Audio.x265   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E07.Fa   Hessamedean.Nora
█► حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E07.Erai-raws   Hessamedean.Nora
█► حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E07.Crunchyroll   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E07.720p.x265.soulreaperzone   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E07.720p.WeB.AniDL   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E07.720p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E07.720p.HD.&.1080p.FullHD.x264.soulreaperzone   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E07.720p.1080p.Erai-raws   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E07.720p   Hessamedean.Nora
█► حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E07.480p.SD.x264.soulreaperzone   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E07.480p.BD.Dual Audio.AniDL   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E07.480p.720p.1080p.HorribleSubs   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E07.1080p.x265.WEBrip.AniDL   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E07   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E06.x265   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E06.Web-DL   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E06.The.Uprising.of.the.Monsters.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E06.The.Uprising.of.the.Monsters.Crunchyroll   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E06.The.Uprising.of.the.Monsters.720p.x265   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E06.The.Uprising.of.the.Monsters.480p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E06.The.Uprising.of.the.Monsters.1080p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E06.Fa   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E06.Erai-raws   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E06.Crunchyroll   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E06.720p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E06.720p   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E06   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E05.x265   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E05.Web-DL   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██ 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E05.The.Martial.Arts.Tournament.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██ 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E05.The.Martial.Arts.Tournament.Crunchyroll   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██ 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E05.The.Martial.Arts.Tournament.720p.x265   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██ 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E05.The.Martial.Arts.Tournament.480p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██ 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E05.The.Martial.Arts.Tournament.1080p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██ 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E05.Fa   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██ 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E05.Erai-raws   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██ 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E05.Crunchyroll   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E05.720p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██ 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E05.720p   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██ 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E05   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E04.x265   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E04.Web-DL   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E04.Metal.Bat.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E04.Metal.Bat.Crunchyroll   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E04.Metal.Bat.720p.x265   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E04.Metal.Bat.480p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E04.Metal.Bat.1080p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E04.Fa   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E04.Erai-raws   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E04.Crunchyroll   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E04.720p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E04.720p   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E04   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E03.Web-DL   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E03.The.Hunt.Begins.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E03.The.Hunt.Begins.Crunchyroll   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E03.The.Hunt.Begins.720p.x265   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E03.The.Hunt.Begins.480p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E03.The.Hunt.Begins.1080p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E03.Fa   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E03.Erai-raws   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E03.720p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E03.720p   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E03   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E02.Web-DL   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E02.Human.Monster.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E02.Human.Monster.Crunchyroll   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E02.Human.Monster.720p.x265   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E02.Human.Monster.480p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E02.Human.Monster.1080p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E02.Fa   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E02.Erai-raws   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E02.720p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E02.720p   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E011.Fa   Hessamedean.Nora
█► حـسـام‌الـدیـن | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E01.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E01.Fa   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E01.720p.x265   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E01.720p   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E01.480p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02E01.1080p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian One.Punch.Man.S02.E09.mkv   lvlina
♤ترجمه توسط مینا♤  
Farsi/Persian One.Punch Man.S02E08.480p.x265.WEBrip.AniDL   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian One.Punch Man.S02E07.480p.x265.WEBrip.AniDL   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian One Punch Man S2.12.Web-DL   LodFilm1
★ ازائه دیگری از دیانا و ایمان هیستگر ★ | ★Telegram.meLodFilm ★ | لود فیلم تقدیم میکند  
Farsi/Persian One Punch Man S2.12.Web-DL   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net  
Farsi/Persian One Punch Man S2.12.Ohy-Raws   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net  
Farsi/Persian One Punch Man S2.12.HorribleSubs   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net  
Farsi/Persian One Punch Man S2.12.Final   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net  
Farsi/Persian One Punch Man S2.12.Erai-raws   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net  
Farsi/Persian One Punch Man S2.11.Web-DL   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man S2.11.Ohy-Raws   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man S2.11.HorribleSubs   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man S2.11.Erai-raws   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man S2.10.Web-DL   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man S2.10.Ohy-Raws   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man S2.10.HorribleSubs   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man S2.10.Erai-raws   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man S2.09.Web-DL   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man S2.09.HorribleSubs   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man S2.09.Erai-raws   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man S2.08.Web-DL   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man S2.08.HorribleSubs   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man S2.08.Erai-raws   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man S2.07.Web-DL   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net  
Farsi/Persian One Punch Man S2.07.HorribleSubs   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net  
Farsi/Persian One Punch Man S2.07.Erai-raws   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net  
Farsi/Persian One Punch Man S2.06.Web-DL   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net  
Farsi/Persian One Punch Man S2.06.HorribleSubs   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net  
Farsi/Persian One Punch Man S2.06.Erai-raws   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net  
Farsi/Persian One Punch Man S2.05.Web-DL   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man S2.05.HorribleSubs   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man S2.05.Erai-raws   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man S2.04.Web-DL   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man S2.04.HorribleSubs   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man S2.04.Erai-raws   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man S2.03.Web-DL   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man S2.03.HorribleSubs   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man S2.03.Erai-raws   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man S2.03.Crunchyroll   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man S2.02.Web-DL   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man S2.02.HorribleSubs   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man S2 - 01 .1080. 720. 480p   Anim World
ترجمه‌ی devilhunter - کاری از دنیای انیمه 
Farsi/Persian One Punch Man S02E03   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man S02E02   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man 2 (1-12) full   Sakht_sar
(forums.animworld.net ***** @Awsub @Awforum) AND ... 
Farsi/Persian One Punch Man (2019) - 12.web-Dl   LodFilm1
★ ازائه دیگری از دیانا و ایمان هیستگر ★ | ★Telegram.meLodFilm ★ | لود فیلم تقدیم میکند  
Farsi/Persian One Punch Man (2019) - 12.HorribleSubs   LodFilm1
★ ازائه دیگری از دیانا و ایمان هیستگر ★ | ★Telegram.meLodFilm ★ | لود فیلم تقدیم میکند  
Farsi/Persian One Punch Man (2019) - 12.HDCAM   LodFilm1
★ ازائه دیگری از دیانا و ایمان هیستگر ★ | ★Telegram.meLodFilm ★ | لود فیلم تقدیم میکند  
Farsi/Persian One Punch Man (2019) - 12.Blurey   LodFilm1
★ ازائه دیگری از دیانا و ایمان هیستگر ★ | ★Telegram.meLodFilm ★ | لود فیلم تقدیم میکند  
Farsi/Persian One Punch Man (2019) - 12   LodFilm1
★ ازائه دیگری از دیانا و ایمان هیستگر ★ | ★Telegram.meLodFilm ★ | لود فیلم تقدیم میکند  
Farsi/Persian One Punch Man (2019) - 12   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net  
Farsi/Persian One Punch Man (2019) - 11   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man (2019) - 10   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man (2019) - 08   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man (2019) - 07   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net  
Farsi/Persian One Punch Man (2019) - 06   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net  
Farsi/Persian One Punch Man (2019) - 05   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man (2019) - 04   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man (2019) - 03.x265   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man (2019) - 03   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man (2019) - 02.x265   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian One Punch Man (2019) - 02   Morix
devilhunter & Morix | forums.animworld.net 
Farsi/Persian [AnimDL.ir] One Punch Man 2nd Season زیرنویس فارسی قسمت 02 انیمه   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اخاصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین سایت دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian [AnimDL.ir] One Punch Man 2nd Season زیرنویس فارسی قسمت 01 انیمه   AnimDL.ir
AnimDL.ir @AnimeList_ir ارائه تخصصی وبسایت انیمه‌لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian [AnimDL.ir] One Punch Man 2nd Season | Episode 01   AnimDL.ir
AnimDL.ir @AnimeList_ir ارائه تخصصی وبسایت انیمه‌لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian [AnimDL.ir] One Punch Man - فصل دوم زیرنویس فارسی قسمت 06 انیمه   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian [AnimDL.ir] One Punch Man - فصل دوم زیرنویس فارسی قسمت 05 انیمه   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian [AnimDL.ir] One Punch Man - فصل دوم زیرنویس فارسی قسمت 04 انیمه   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم‌ ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian [AnimDL.ir] One Punch Man - فصل دوم زیرنویس فارسی قسمت 03 انیمه   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کانلترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian [AnimDL.ir] One Punch Man - فصل دوم | Episode 06   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian [AnimDL.ir] One Punch Man - فصل دوم | Episode 05   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian [AnimDL.ir] One Punch Man - فصل دوم | Episode 04   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم‌ ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian [AnimDL.ir] One Punch Man - فصل دوم | Episode 03   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کانلترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian One Punch Man - S02 E09 - 2019   LodFilm1
Lod Film | ایمان هیستگر و دیانا | Telegram.me : Lodfilm